Trobi el seu immoble

Valoracions Immobiliàries

A la immobiliària Finques Company, la nostra llarga experiència com a professionals immobiliaris ens ha permès adquirir un profund coneixement del mercat immobiliari de la zona.

La valoració d’immobles té com a finalitat establir el valor de l’immoble en qüestió en relació els paràmetres del mercat, tenint en compte la situació de l’oferta i la demanta actual del moment en fer la taxació. Aquesta valoració immobiliària serà molt important per determinar el preu de mercat d’aquell immoble i que sigui just tant pel comprador com pel venedor.

 Estem preparats per a realitzar qualsevol tipus de valoració immobiliària de mercat, urbanística o peritatge judicial. L’objectiu de la immobiliària Finques Company és oferir solucions en la gestió urbanística, assessonat-los en els següents serveis:

 Urbanisme:

            Planejament urbanístic

            Planejament territorial

            Classificació del sòl

            Convenis urbanístics

            Gestió urbanística

 Medi ambient:

            Avaluació ambiental de plans, programes

            Construcció

            Prevenció i control d'activitats

Administració:

            Llicencies urbanístiques

            Edificis i usos fora d’ordenació volum disconforme

            El deure de conservació

            Ordres d’execució i supòsits de ruïna

            Patrimoni històric

            Bens d’interès cultural locals

            Impost sobre bens immobles (IBI)

            Impost de construccions, instal·lacions i obres

            Ordenances fiscals

            Infraccions urbanístiques

            Administracions Generalitat i Estat central

Edificació:

            Habitatge

            Accessibilitat als edificis i supressió de barreres arquitectòniques

            Construcció