Gestió i Administració de Lloguers

Vol llogar el seu pis? Vol llogar el seu apartament? Vol llogar la seva casa? Amb la immobiliària Finques Company és molt senzill.

 

 

Si vostè és propietari d'un habitatge o diversos pisos o apartaments que vol destinar al lloguer, li aconsellem que confiï en els nostres serveis professionals d'Administració de Lloguers a Girona i província de Girona. Tenim agència immobiliària a Gironaagència immobiliària a Figueresagència immobiliària a Llançà i agència immobiliària a Roses.

Quin servei ofereix la immobiliària Finques Company als propietaris dels pisos o cases de lloguer

La immobiliària Finques Companys té més de 50 anys d’experiència en el sector immobiliàri en la provincia de Giorna garantint la màxima professionalitat i qualitat en el servei per la gestió del seu immoble. La gestió de la immobiliària Finques Company, consisteix a fer que el propietari del pis a llogar o casa a llogar, es pugui despreocupar i obtenir una màxima rendibilitat del seu patrimoni. Per això ens ocupem, en primer lloc, de fer publicitat del seu pis de lloguer o casa de lloguer, després fem una anàlisi i una selecció del llogater i a més li GARANTIM EL COBRAMENT DE LA RENDA del lloguer durant tota la duració del contracte per mitjà d'una pòlissa d'assegurança.

També ens preocupem de fer un manteniment i gestió integral del seu pis de lloguer o casa de lloguer: obres de manteniment, cobrament de rebuts i actualitzacions, assessorament jurídic i fiscal sobre la nova legislació, estudi de les inversions i de les obres a realitzar.

Si t'has fet mai la pregunta: Com puc llogar el meu pis? O com puc llogar la meva casa? Contacta amb nosaltres, et podem ajudar a llogar el teu pisllogar el teu apartament o llogar la teva casa. Confia en la immobiliària Finques Company.


Preguntes

La funció de l’Administrador que gestiona un finca destinada a lloguer, per nosaltres no es limita a cobrar les rendes, portem a terme una gestió proactiva i preventiva, basada principalment en:

1.Garantim cobrament dels lloguers:

Rigorosa selecció dels llogaters: verifiquem la situació econòmica i personal dels llogaters per assegurar que compleixen amb els requisits demanats.

Oferim assegurança que cobreix cobrament de la renda així com els possibles danys a la finca: Màxima garantia pel propietari durant tota la vigència del contracte sense despeses judicials.

2. Cuidem, revaloritzem i rendibilitzem el seu patrimoni:

Protecció del seu patrimoni: recomanem als llogaters a subscriure una assegurança de la llar i de responsabilitat a tercers.

Manteniment: comprovem estat de la finca i el seu bon ús. El·laborem propostes de reforma i conservació.

Estudi del mercat: Analitzarem i proposarem els preus de lloguer i estratègies comercials, que permetin obtenir la màxima rendibilitat del seu patrimoni.

3. Comunicació, transparència i seguretat pel propietari:

Comunicació on line: a través de la nostra web, el propietari tindrà accés permanent a tota la documentació del lloguer i a les seves liquidacions mensuals.

Assistència personal professionalitzada: el gestor informarà en tot moment al propietari de qualsevol incidència, l’aconsellarà en les decisions i li presentarà les liquidacions i altra documentació relacionada amb el lloguer.

Assessorament jurídic i tècnic pel nostre equip especialitzat: Informarem al propietari de qualsevol novetat legislativa o fiscal que pugui afectar la seva propietat.

Els serveis en l’administració dels lloguers:

Els principals serveis que CEIGRUP – FINQUES COMPANY posa a disposició del propietari en tot el procés de gestió d’un immoble destinat a lloguer són:

1. Comercialització del lloguer:

Estudi de mercat sobre el preu del lloguer.

Definició condicions del lloguer.

Pla d’accions comercials: reportatge fotogràfic, web, portals internet, i altres accions publicitàries.

Atenció i visites amb clients interessats en el lloguer.

Estudi de solvència del possible llogater.

Presentació al propietari del possible llogater i signatura del document de reserva.

2. Documentació de la finca:

Revisió de la documentació jurídica i fiscal de la propietat (escriptura propietat, escriptura declaració d’obra nova i divisió propietat horitzontal, estatuts de la comunitat de propietaris, cèdula habitabilitat, rebut IBI, certificat CEE).

Rebuts d’aigua, electricitat, gas i altres serveis.

Revisió dels contractes d’arrendament vigents, en el cas de finques arrendades.

3. Gestió contracte arrendament:

Redacció contracte arrendament adaptat a la legislació vigent.

Signatura del contracte d’arrendament, prèvia conformitat del propietari.

Tramitació de possibles assegurances per a la garantia de cobrament de les rendes del lloguer, o en el seu cas, garanties complementàries.

Dipòsit de la fiança legal a l’Incasol. El·laboració i revisió inventari de mobiliari i estris de la llar.

Lliurament de l’habitatge al llogater, amb explicació del funcionament dels serveis de l’habitatge / local, tant les pròpies com les comunitàries.

Redacció d’annexes: en cas de pactar-se alguna modificació posterior de les condicions de l’arrendament o en cas de pròrroga del contracte.

Gestions amb companyies de subministres de serveis per la contractació i canvis de nom de comptadors.

Tramitació obtenció cèdula habitabilitat.

Tramitació obtenció certificació eficiència energètica.

Obtenció butlletins instal·ladors de subministres i serveis.

4. Gestió econòmica arrendament:

Emissió dels rebuts a l’arrendatari pel cobrament de la renda.

Seguiment i cobrament de possibles rendes impagades o endarrerides.

Liquidació mensual al propietari de les rendes de lloguer.

Revisions anuals rendes arrendaments.

Liquidació i presentació a Agencia Tributaria de l’impost de Transmissions Patrimonials, i el en seu cas de l’IVA i IRPF.

5. Manteniment immoble:

Atenció i gestió de les incidències per averies, manteniment o queixes de l’arrendatari. Seguiment i revisió dels treballs de reparació de les incidències, amb comunicació i conformitat de la propietat.

Gestions amb companyies d’assegurances per a declaració de possibles sinistres.

6. Resolució contracte arrendament:

Preparació i signatura dels documents corresponents, liquidació de l’arrendament i devolució de la fiança i altres garanties, si s’escau.

Inspecció habitatge a la finalització arrendament.

Neteja, reparacions i adequació de la finca al moment de la desocupació.

7. Assessorament tècnic i jurídic i informació sobre nova legislació que afecti a l’arrendament.