Gestió de patrimoni i administració de lloguers

Vol llogar el seu pis? Vol llogar el seu apartament? Vol llogar la seva casa? Amb la immobiliària Finques Company és molt senzill

Gestió i Administració de Lloguers

Si vostè és propietari d'un habitatge o diversos pisos o apartaments que vol destinar al lloguer, li aconsellem que confiï en els nostres serveis professionals d'Administració de Lloguers i gestió de patrimoni a la província de Girona. Tenim agència immobiliària a Gironaagència immobiliària a Figueresagència immobiliària a Llançà i agència immobiliària a Roses.

Quin servei ofereix la immobiliària Finques Company als propietaris dels pisos o cases de lloguer

La immobiliària Finques Company té més de 60 anys d’experiència en el sector immobiliari en la província de Girona garantint la màxima professionalitat i qualitat en el servei per la gestió del seu immoble. La gestió de la immobiliària Finques Company, es basa en el fet que el propietari del pis a llogar o casa a llogar, se'n pugui despreocupar i obtenir una màxima rendibilitat del seu patrimoni. Per això ens ocupem, en primer lloc, de fer publicitat del seu pis de lloguer o casa de lloguer, després fem una anàlisi i una selecció del llogater i a més li garantim el cobrament de la renda del lloguer durant tota la duració del contracte per mitjà d'una pòlissa d'assegurança.

També ens preocupem de fer un manteniment i gestió integral del seu pis de lloguer o casa de lloguer: obres de manteniment, cobrament de rebuts i actualitzacions, assessorament jurídic i fiscal sobre la nova legislació, estudi de les inversions i de les obres a realitzar.

Si s'ha fet mai la pregunta: com puc llogar el meu pis? O com puc llogar casa meva? Contacti amb nosaltres, el podrem ajudar a llogar el teu pisllogar el teu apartament o llogar la teva casa. Confia en la immobiliària Finques Company.


Preguntes

La funció de l'Administrador que gestiona un finca destinada a lloguer, per nosaltres no es limita a cobrar les rendes: portem a terme una gestió proactiva i preventiva, basada principalment en:

1. Garantim el cobrament dels lloguers:

Amb un rigorosa selecció dels llogaters: verifiquem la situació econòmica i personal dels llogaters per assegurar que compleixen amb els requisits demanats.

Oferim assegurança que cobreix el cobrament de la renda així com els possibles danys a la finca: Màxima garantia pel propietari durant tota la vigència del contracte sense despeses judicials.

2. Cuidem, revaloritzem i rendibilitzem el seu patrimoni:

Amb la protecció del seu patrimoni: recomanem als llogaters a subscriure una assegurança de la llar i de responsabilitat a tercers.

Manteniment: comprovem l'estat de la finca i el seu bon ús. Elaborem propostes de reforma i conservació.

Estudi del mercat: Analitzem i proposem els preus de lloguer i estratègies comercials, que permeten obtenir la màxima rendibilitat del seu patrimoni.

3. Comunicació, transparència i seguretat pel propietari:

Comunicació on line: a través de la nostra web, el propietari té accés permanent a tota la documentació del lloguer i a les seves liquidacions mensuals.

Assistència personal professionalitzada: el gestor informa en tot moment al propietari de qualsevol incidència, l’aconsella en les decisions i li presenta les liquidacions i altra documentació relacionada amb el lloguer.

Assessorament jurídic i tècnic pel nostre equip especialitzat: Informem al propietari de qualsevol novetat legislativa o fiscal que pugui afectar la seva propietat.

Els principals serveis que CEIGRUP – FINQUES COMPANY posa a disposició del propietari en tot el procés de gestió d’un immoble destinat a lloguer són:

1. Comercialització del lloguer:

Estudi de mercat sobre el preu del lloguer.

Definició de les condicions del lloguer.

Pla d’accions comercials: reportatge fotogràfic, web, portals internet, i altres accions publicitàries.

Atenció i visites amb clients interessats en el lloguer.

Estudi de solvència del possible llogater.

Presentació al propietari del possible llogater i signatura del document de reserva.

2. Documentació de la finca:

Revisió de la documentació jurídica i fiscal de la propietat (escriptura propietat, escriptura declaració d’obra nova i divisió propietat horitzontal, estatuts de la comunitat de propietaris, cèdula d'habitabilitat, rebut IBI, certificat CEE).

Rebuts d’aigua, electricitat, gas i altres serveis.

Revisió dels contractes d’arrendament vigents, en el cas de finques arrendades.

3. Gestió del contracte ad'rrendament:

Redacció del contracte d'arrendament adaptat a la legislació vigent.

Signatura del contracte d’arrendament, prèvia conformitat del propietari.

Tramitació de possibles assegurances per a la garantia de cobrament de les rendes del lloguer, o en el seu cas, garanties complementàries.

Dipòsit de la fiança legal a l’Incasol. Elaboració i revisió de l'inventari del mobiliari i estris de la llar.

Lliurament de l’habitatge al llogater, amb explicació del funcionament dels serveis de l’habitatge / local, tant les pròpies com les comunitàries.

Redacció d’annexos: en cas de pactar-se alguna modificació posterior de les condicions de l’arrendament o en cas de pròrroga del contracte.

Gestions amb companyies de subministraments de serveis per a la contractació i canvis de nom de comptadors.

Tramitació de l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat.

Tramitació de l'obtenció de la certificació d'eficiència energètica.

Obtenció dels butlletins instal·ladors de subministraments i serveis.

4. Gestió econòmica arrendament:

Emissió dels rebuts a l’arrendatari pel cobrament de la renda.

Seguiment i cobrament de possibles rendes impagades o endarrerides.

Liquidació mensual al propietari de les rendes de lloguer.

Revisions anuals de les rendes dels arrendaments.

Liquidació i presentació a l'Agencia Tributaria, de l’impost de Transmissions Patrimonials, i en el seu cas de l’IVA i IRPF.

5. Manteniment de l'immoble:

Atenció i gestió de les incidències per avaries, manteniment o queixes de l’arrendatari. Seguiment i revisió dels treballs de reparació de les incidències, amb comunicació i conformitat de la propietat.

Gestions amb companyies d’assegurances per a declaració de possibles sinistres.

6. Resolució contracte arrendament:

Preparació i signatura dels documents corresponents, liquidació de l’arrendament i devolució de la fiança i altres garanties, si s’escau.

Inspecció de l'habitatge a la finalització de l'arrendament.

Neteja, reparacions i adequació de la finca en el moment de la desocupació.

7. Assessorament tècnic i jurídic i informació sobre nova legislació que afecti l’arrendament.